AVIS LEGAL


CONTRACTE DE COMPRA DE CRÈDITS  D’ARQUIDOC SOFTWARE S.L.

Amb la venda de crèdits Arquidoc Software S.L. concedeix al comprador autorització o llicència per a usar l’Editor de Memòries per a redactar memòries de projectes d’edificació des de qualsevol ordinador. Per a la compra d’una memòria d’habitatge unifamiliars es consumiran dos crèdits, i per la d’una memòria d’altres  tipus d’edificis  tres.

Els crèdits tenen una durada de dos anys des del moment de la seva compra, una vegada transcorregut aquest termini se’n produirà la caducitat automàtica.

Condicions d’ús

Cada memòria comprada dona dret a la utilització de l’EDITOR DE MEMÒRIES per a un únic projecte, en cas d'un ús fraudulent de l'EDITOR DE MEMÒRIES, Arquidoc Software S.L podrà bloquejar o donar de baixa els usuaris.

Drets d’autor

Arquidoc Software S.L. te els drets exclusius de Propietat Intel·lectual sobre el Programari. Aquests drets protegeixen el programa d’ordinador, el manual d’aplicació i els restants materials de recolzament. El Programari és propietat exclusiva Arquidoc Software S.L  i està protegit per les lleis de la propietat intel·lectual i per les lleis de la protecció jurídica de programes d'ordinadors.

Noves versions

Sempre que no s’hagi produït la caducitat del crèdits comprats, aquest Contracte atorga dret a l'ús de noves versions de l’EDITOR DE MEMÒRIES ( versions amb noves funcionalitats, memòria constructiva ....), o de versions millorades.

Responsabilitats

En cap cas serà responsable Arquidoc Software S.L  de lucres cessants o danys indirectes que s’originin com conseqüència de l’ús o la impossibilitat de l’ús del l’EDITOR DE MEMÒRIES, incloent sense limitació de danys per pèrdua de beneficis, interrupció de negocis o qualsevol altre tipus de danys indirectes.

Degut que l’estat actual dels coneixements informàtics no permet garantir totalment la inexistència d’errades en el Programari, la responsabilitat del Arquidoc Software S.L pels danys imputables directament al Software usat, es limitaran al preu abonat pel comprador per a l’obtenció de la corresponent memòria.

Es necessita una connexió permanent a Internet. Arquidoc Software S.L no garanteix la continuïtat en el servei i funcionament de l'EDITOR, ja que queda condicionada al servidor d'Internet i la línia de connexió de cada usuari.

Jurisdicció aplicable

Per a qualsevol discrepància que pogués produir-se amb respecte a la interpretació del contingut de la present Llicència d’ús, totes dues parts estan sotmeses, amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, als tribunals de Girona.

Dades personals

El comprador autoritza al Arquidoc Software S.L  al tractament de les seves dades personals pel compliment de les obligacions derivades del present contracte i garantint la veracitat, i actualitat de les dades aportades. El comprador  coneix la identitat i ubicació d'Arquidoc Software S.L, titular del fitxer de dades personals, així com els seus drets d’informació.

Arquidoc Software S.L es compromet a tractar les dades personals de conformitat amb que estableix la llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades personals.

Versió de prova o avaluació

La versió de prova permet utilitzar lliurement l’EDITOR DE MEMÒRIES amb certes limitacions funcionals,  per a poder avaluar totes les opcions del programa. Queda expressament prohibit el seu ús professional.